Wedstrijdbepalingen

Wedstrijd-
bepalingen

Op deze pagina zijn alle bepalingen die van toepassing zijn op de Nationale Estafette Kampioenschappen (NEK) te vinden. De bepalingen zijn een aanvulling of aanpassing op het wedstrijdreglement 2022-2023, dat voor deze wedstrijd van toepassing is. Voor de NK onderdelen gelden andere bepalingen, kijk hiervoor in de “Wedstrijdbepalingen NK estafette”.

Inschrijfbepalingen

De inschrijving voor de NEK en het NK estafette opent op 17-08-2022 om 12:00. De inschrijving sluit op 10-09-2022 om 23:59. Uiterlijk 3 september 23:59 dienen alle namen uit de ploeg te zijn opgegeven.

Na sluiting van de inschrijving op 10 september wordt een screening uitgevoerd op basis waarvan wordt vastgesteld welke ploegen worden toegelaten, afgewezen of als reserve op de lijst worden opgenomen. Zie punt “plaatsing” op basis waarvan de screening wordt uitgevoerd.

Deelname aan andere categorieën

Voor het uitkomen in een andere dan de eigen leeftijdcategorie worden de regels van de Atletiekunie gevolgd. Dit houdt in dat:

 • Pupillen en senioren niet in een andere categorie uit mogen komen
 • U14 bij de U16 uit mogen komen
 • U16 bij de U18, U20 en senioren mogen uitkomen
 • U18 bij de U20 en senioren mogen uitkomen
 • U20 bij de senioren mogen uitkomen
 • Masters bij de senioren mogen uitkomen


Atleten mogen tijdens de wedstrijd niet in twee leeftijdsklassen op hetzelfde wedstrijdonderdeel uitkomen. 

Meldtent

Elk team, van pupil tot senior, moet zich melden bij de meldtent. Dit moet gebeuren binnen de tijd die vermeld staat op het chronoloog (melden van… tot…). Over het algemeen is dat uiterlijk 1 uur voor het betreffende onderdeel. Bij het melden wordt de rode meldkaart ingeleverd, waarop het team eventuele wijzigingen heeft aangegeven. Nadat de meldtijd verstreken is worden de teams die gaan deelnemen doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat en worden daar de startlijsten gemaakt. Wanneer een team zich niet op tijd heeft gemeld, staat het dus niet op de startlijsten en kan daarom niet deelnemen.

Uiteraard kunnen teams ook door een begeleider (trainer) aangemeld worden.

Maximaal aantal ploegen per vereniging per categorie per onderdeel

NEK-onderdelen: Een vereniging mag maximaal twee ploegen per onderdeel per categorie inschrijven.

Voor NK-onderdelen geldt altijd dat er maximaal 1 ploeg per onderdeel per categorie per vereniging mag worden ingeschreven.

Volgorde lopers

De atleten lopen in de volgorde zoals op de meldkaart is aangegeven.

Overgangsregels

Bij onderdelen met series en finales (4x100m U18 en ouder) gaan de winnaars van de series en de tijdsnelsten naar de finale. Combiteams doen buiten mededinging voor het podium mee en kunnen daarom ook geen finaleplaats behalen.

Plaatsing

 • De ploegen waarvan de inschrijving voldoet aan de inschrijfbepalingen, worden geselecteerd tot het maximaal aantal ploegen voor het betreffende onderdeel is bereikt;
 • In geval van afmeldingen, wordt er vanuit de reserves aangevuld;
 • Op de NK onderdelen (4×100 m en 4×400 m voor U18, U20 en senioren) hebben ploegen die aan de inschrijfbepalingen van het NK voldoen voorrang. Indien het maximaal aantal ploegen niet is bereikt, kunnen series worden aangevuld met ploegen die zich hebben ingeschreven voor de NEK. Hiervoor gelden de bepalingen van de NEK. Deze ploegen doen niet mee voor de NK medailles.
 • In het geval het aantal ingeschreven ploegen groter is dan het aantal beschikbare plekken zal op de volgende manier worden geselecteerd:
 1. (Indien NK onderdeel): NK deelnemers
 2. Clubteams ingeschreven voor de NEK (ploegen met 1 vereniging)
 3. Combi-teams ingeschreven voor de NEK (zie punt combi-teams)
 4. Op basis van opgegeven tijd
 5. Op basis van moment van inschrijving

Valse-startregels

Op deze wedstrijd zijn de normale valse-startregels van het wedstrijdreglement van kracht:

 • U18, U20 en Senioren
  Iedere atleet die een valse start veroorzaakt, wordt uitgesloten (TR 16.7). Op onderdelen waar Masters mee doen met de Senioren vallen de Masters dus ook onder deze regel.
 • U14 en U16
  Iedere atleet die twee valse starts heeft veroorzaakt, wordt uitgesloten (Artikel 1.3.1)
 • Pupillen
  De starter kan een pupil na een valse start waarschuwen zonder hem hiervoor verder te bestraffen (Artikel 2.2.3)

Combi-teams

Combi-teams, zoals bijvoorbeeld Nationale teams maar ook andere club-combinaties, komen niet in aanmerking voor een finale- en/of podiumplaats. Zij kunnen geen Nationaal Kampioen worden. Alleen echte clubteams kunnen zich in de prijzen lopen.

Startnummers

Op alle onderdelen worden de startnummers op de borst gedragen. Voor elk onderdeel wordt een nieuw startnummer uitgereikt. Alleen als er een finale gelopen wordt, wordt met hetzelfde nummer als in de serie gelopen.

Reserves

Reserve ploegen worden uiterlijk op 23 september om 19:00 aan de wedstrijd toegevoegd. Verzoek aan de ploegen die zich voor de wedstrijd willen afmelden dit dus voor 23 september 19:00 uur te doen zodat ploegen van de reservelijst aan de wedstrijd kunnen worden toegevoegd.

Betaling

Ploegen die niet voor 23 september om 19:00 uur betaald hebben mogen niet deelnemen aan de wedstrijd en zullen uit de startlijst worden verwijderd.

Programma-aandachtspunt

Gezien het drukke programma wordt er van de atleten verlangd dat zij op tijd op de juiste start- en wissellocatie aanwezig zijn. Ook indien een team geheel of gedeeltelijk nog niet aanwezig of klaar is, wordt er toch op tijd gestart. Van de atleten en begeleiders wordt verwacht dat zij verder van de estafetteregels op de hoogte zijn en de (gemarkeerde) start- en wisselpunten zonder probleem weten te vinden.